فایل های دسته بندی شهرسازی صفحه 9

مجموعه آبجکت اتوبوس

مجموعه آبجکت اتوبوس اسکچاپ. فایل شامل 6 آبجکت اتوبوس میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام بعهنوان پیش نمایش را داراست.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت ایستگاه اتوبوس

مجموعه آبجکت ایستگاه اتوبوس اسکچاپ. فایل شامل 13 آبجکت ایستگاه اتوبوس میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام بعهنوان پیش نمایش را داراست.

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت ساختمان های شهری(مجموعه دوم)

مجموعه آبجکت ساختمان های شهری اسکچاپ(مجموعه دوم). فایل شامل 13 آبجکت ساختمان های شهری میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست(مجموعه دوم).

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت ساختمان های شهری

مجموعه آبجکت ساختمان های شهری اسکچاپ. فایل شامل 10 آبجکت ساختمان های شهری میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت علائم ترافیکی

مجموعه آبجکت علائم ترافیکی اسکچاپ. فایل شامل 34 آبجکت علائم ترافیکی میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست. مناسب برای طراحی پزوژه های شهری و ترافیکی.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت ماشین

مجموعه آبجکت ماشین اسکچاپ. فایل شامل 15 آبجکت ماشین میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت درخت(مجموعه دوم)

مجموعه آبجکت درخت اسکچاپ(مجموعه دوم). فایل شامل 11 آبجکت درخت میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت درخت

مجموعه آبجکت درخت اسکچاپ

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمول های مرتبط به نظام مهندسی رشته شهرسازی

فرمول های مرتبط به نظام مهندسی رشته شهرسازی به طور کامل و مرتب

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس از تمام کتاب های نظام مهندسی شهرسازی

مقیاس از تمام کتاب های نظام مهندسی شهرسازی به طور کامل و بروز

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

لیبل تمام کتاب های نظام مهندسی شهرسازی

لیبل تمام کتاب های نظام مهندسی شهرسازی به طور کامل و بروز

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب اطلاعات تکنیکی نظام مهندسی رشته شهرسازی کامل بروز

خلاصه کتاب اطلاعات تکنیکی نظام مهندسی رشته شهرسازی کامل بروز

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 268